Współpraca - to się opłaca!

Projekt "Współpraca - to się opłaca!" zrealizowany został w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki’, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.

Grupę docelową projektu stanowiło 30 osób zamieszkałych lub zatrudnionych w województwie lubelskim
(w tym min. 20% kobiet):

20 pracowników naukowych Politechniki Lubelskiej zajmujących się problematyką zarządzania energią w szczególności racjonalizacją jej zużycia;

10 przedstawicieli przedsiębiorstw chcących korzystać z transferu technologii w zakresie gospodarki energetycznej;

W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane 3-miesięczne staże (30 dni roboczych – 240 godzin) dla pracowników naukowych i pracowników przedsiębiorstw. 20 naukowców odbyło staże w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach mających swoją siedzibę na terenie woj. lubelskiego i wykorzystujących technologie z zakresu zarządzania energią. Natomiast 10 przedstawicieli biznesu z terenu woj. lubelskiego wykorzystujących technologie z zakresu gosp. energetycznej odbyło staże na Politechnice Lubelskiej. W trakcie staży Uczestnicy zebrali materiały niezbędne do przygotowania i opracowania innowacyjnych rozwiązań z tej dziedziny nauki. Stażyści byli zobowiązani do sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań, obserwacji oraz efektów swojej pracy.

W celu najefektywniejszego zrealizowania staży i wykorzystania wiedzy podczas nich zdobytej, wszyscy stażyści (30 osób) zostali objęci wsparciem szkoleniowym. Zajęcia – szkolenia praktyczne - odbywały się w następujących modułach:

1. „Wybrane aspekty prawa patentowego oraz własności intelektualnej” (8 h x 3 grupy);

2. „Innowacje i konkurencyjność – model, mechanizmy i zarządzanie” (8 h x 3 grupy);

3. „Finansowanie i komercjalizacja badań” (8 h x 3 grupy).

Udział w projekcie był możliwością skorzystania: z 3-miesięcznych (240 h) staży dających możliwość zdobycia wiedzy o technologiach z zakresu zarządzania energią (każdy stażysta miał możliwość otrzymania dodatku stażowego, refundacji kosztów wyżywienia oraz podróży do miejsca odbywania staży – w przypadku zamieszkania poza miejscem realizacji stażu); z bezpłatnych szkoleń w wymiarze 72h dla każdego uczestnika (Uczestnicy otrzymali bezpłatne materiały dydaktyczne oraz serwis kawowy i obiad podczas przerw w zajęciach). Udział w projekcie był możliwością nawiązania współpracy i osobistych kontaktów pomiędzy pracownikami uczelni i przedsiębiorstw, mogących zaowocować inicjatywami, realizowanymi po zakończeniu projektu.

Projekt został zrealizowany w partnerstwie pomiędzy uczelnią, a Związkiem Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”, stając się żywym przykładem współpracy międzysektorowej. Ponadto, realizacja projektu w takim właśnie układzie partnerskim, pozwoliła na jak najlepsze wykorzystanie już istniejących lub nowoutworzonych form współpracy pomiędzy biznesem a B+R.

Więcej o projekcie na www.wspolpraca.pollub.pl

Projekt zakończony.

Załóż firmę

Nasza oferta usług

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  • Jakiego typu działalność mogę prowadzić w LIP?

  • Ile trwa założenie firmy w LIP?

  • Kto może zostać objęty inkubacją?

Gdzie jesteśmy?

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości PL

Budynek CoE ASPPECT
p. 20, parter
ul. Nadbystrzycka 36 A
20 - 618 Lublin

Aktualnie realizowany projekt

Logo

Współpracujemy z

Polecane firmy