Politechnika kolebką przedsiębiorczości

 

Projekt "Politechnika kolebką przedsiębiorczości" został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 304 POKL.08.02.01-06-084/09-00.

Celem projektu było upowszechnienie i rozpropagowanie idei przedsiębiorczości akademickiej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz zasad, potrzeb i wzajemnych oczekiwań środowiska nauki i biznesu, określenie najlepszych koncepcji biznesowych, a także stworzenie warunków do ich wdrożenia.

W ramach projektu odbyły się zajęcia z takich bloków tematycznych jak np.: prowadzenie działalności gospodarczej (40h), negocjacje biznesowe (24h), techniki sprzedaży i obsługa klienta (24h), tworzenie biznesplanu (16h), rachunkowość i finanse w działalności firmy (64h), prawo handlowe i administracyjne (16h), zewnętrzne źródła finansowania (30h), marketing w działalności gospodarczej (24h) czy etyka biznesu (8h).

W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia, dodatkowo przewidziano szkolenia branżowe z zakresu uprawnień w budownictwie, unormowań prawnych w budownictwie, kosztorysowania robót budowlanych oraz AutoCADa - komputerowego wspomagania projektowania.

Końcowym efektem przeprowadzonych szkoleń było stworzenie przez wszystkich BO biznesplanu. Każdy z nich został oceniony przez eksperta pod kątem możliwości wdrożenia w życie. Dla 20 BO, których pomysły związane z komercjalizacją wiedzy zostały najlepiej ocenione, przewidziano 6h indywidualnych spotkań z ekspertami zewnętrznymi, którzy świadczyli usługi doradcze w zakresie analizy potencjału rynkowego pomysłu i profesjonalnego przygotowania biznesplanu.

Uczestnicy projektu mieli również możliwość korzystania z platformy e-learningowej, na której zamieszczane były wszystkie materiały szkoleniowe oraz z forum wymiany doświadczeń. Dodatkowo poprzez platformę eksperci wyjaśniali bieżące problemy BO w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

Więcej o projekcie na www.kolebka.pollub.pl

Projekt zakończony.

 

Załóż firmę

Nasza oferta usług

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  • Jakiego typu działalność mogę prowadzić w LIP?

  • Ile trwa założenie firmy w LIP?

  • Kto może zostać objęty inkubacją?

Gdzie jesteśmy?

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości PL

Budynek CoE ASPPECT
p. 20, parter
ul. Nadbystrzycka 36 A
20 - 618 Lublin

Aktualnie realizowany projekt

Logo

Współpracujemy z

Polecane firmy