Aktualności

10/12/2010

Z pomysłu rodzi się biznes!Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna PL, którą utworzono 15 listopada 2007 roku na mocy zarządzenia Rektora Politechniki Lubelskiej wydanego w związku z Uchwałą Senatu PL z dnia 8 listopada 2007 roku.

Głównym celem działań prowadzonych przez Inkubator jest wspieranie i popularyzacja idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, rozbudzenie ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi i pomoc dla początkujących przedsiębiorców.

Z dniem 1 czerwca 2008 roku na stanowisko Dyrektora Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej, został powołany dr inż. Paweł Węgierek, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Jednym z priorytetów działalności Inkubatora jest pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, np. Europejskiego Funduszu Społecznego, które pomogą w przygotowaniu naszych studentów, absolwentów i młodych pracowników naukowych do podjęcia własnej działalności gospodarczej i skutecznej realizacji ich pomysłów biznesowych. Nie jest tajemnicą, że wiedza teoretyczna nabywana w trakcie studiów nie przygotowuje w pełni do podjęcia wyzwań, jakie ze sobą niosą realne przedsięwzięcia gospodarcze.

Intensywne działania Inkubatora przyniosły zamierzony efekt. Potwierdzeniem tego jest realizowany obecnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" projekt pt. "Inkubator przedsiębiorczości etapem na drodze do samozatrudnienia" o wartości przekraczającej kwotę 500 000 zł, w całości pochodzącą ze środków EFS, okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. – 31.12.2010 r.

Powyższe przedsięwzięcie zakłada objęcie kompleksowym wsparciem merytorycznym 40 osób, w wieku do 25 roku życia, zamierzających założyć własną firmę. Nasza pomoc polega na realizacji cyklu szkoleń, warsztatów technicznych i prowadzeniu doradztwa z zakresu prawa, przedsiębiorczości, zasad prowadzenia firmy, księgowości i finansów, ubezpieczeń społecznych, zdobywania środków finansowych z programów Unii Europejskiej, a także zagadnień branżowych dostosowanych do preferencji uczestników. Po przeprowadzonej akcji promocyjno - informacyjnej do udziału w projekcie zgłosiło się ponad 100 osób, co potwierdza duże zapotrzebowanie na tego typu wsparcie, szczególnie po uwzględnieniu faktu, że w tym samym okresie inne instytucje prowadziły rekrutację do wielu projektów o zbliżonej tematyce. Udział w projekcie "Inkubator przedsiębiorczości etapem na drodze do samozatrudnienia" gwarantuje zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych każdemu początkującemu przedsiębiorcy.

Zainteresowanie ofertą Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości PL, potwierdzone licznymi zapytaniami o możliwość nawiązania współpracy, doradztwo, udział w szkoleniach, pomoc w pozyskaniu środków finansowych, jest tak duże, że zostały podjęte dalsze działania mające na celu sprostanie oczekiwaniom potencjalnych Beneficjentów. Ich efektem jest wygranie kolejnego konkursu, tym razem w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy” i pozyskanie środków w wysokości przekraczających kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Politechnika kolebką przedsiębiorczości”. Jest to szansa dla kolejnych 60-ciu studentów i młodych pracowników naukowych, którzy mają innowacyjne pomysły i chcieliby podjąć próbę ich komercjalizacji poprzez nawiązanie współpracy z przemysłem, a w konsekwencji założenie spółki typu spin-off lub spin-out. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie formalności związanych z podpisaniem umowy o finansowanie przedsięwzięcia, a od 1 kwietnia 2010 r. przewidziana już jest realizacja projektu. Osoby, które zgłoszą się i zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, będą miały możliwość zdobycia praktycznej wiedzy m.in. z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planu, komercjalizacji wiedzy, rachunkowości i finansów w działalności firmy, prawa handlowego i administracyjnego, marketingu oraz zewnętrznych źródeł finansowania. Zaplanowane szkolenia branżowe (uprawnienia w budownictwie, kosztorysowanie robót budowlanych, AutoCAD) podniosą kwalifikacje zawodowe uczestników a platforma e-learningowa i interaktywny proces kształcenia będą stanowić źródło uporządkowanej, skonkretyzowanej wiedzy, dostępnej przez 24h, 7 dni w tygodniu. Wymiernym efektem skorzystania ze wsparcia, jakie oferuje LIP PL będą firmy, założone i prowadzone przez młodych ludzi, którzy wyposażeni w praktyczną wiedzę i umiejętności, staną się potencjalnymi klientami Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ale już na zasadach komercyjnych.

Realizacja projektów finansowanych z EFS jest trafnym narzędziem dostarczającym Beneficjentom niezbędnej wiedzy i przygotowania merytorycznego do realizacji swoich marzeń tj. do podjęcia wyzwania, jakim jest prowadzenie własnej firmy. Celem nadrzędnym podejmowanych działań jest proces wzmocnienia na rynku lokalnym i nie tylko, małej i średniej przedsiębiorczości. Powołanie do życia Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sprawiło, że w tym procesie aktywnie uczestniczy również Politechnika Lubelska, co jest niezwykle istotne m.in. przy wyborze uczelni przez absolwentów szkół średnich.

dr inż. Paweł Węgierek
Dyrektor LIP PL

Załóż firmę

Nasza oferta usług

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  • Jakiego typu działalność mogę prowadzić w LIP?

  • Ile trwa założenie firmy w LIP?

  • Kto może zostać objęty inkubacją?

Gdzie jesteśmy?

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości PL

Budynek CoE ASPPECT
p. 20, parter
ul. Nadbystrzycka 36 A
20 - 618 Lublin

Aktualnie realizowany projekt

Logo

Współpracujemy z

Polecane firmy