Categories: Polski
      Date: 07/11/2017
     Title: Akademickie Biuro Konsultacji Inżynierskich

Drodzy studenci WBiA, WEiI, WIŚ!

Chcecie spróbować waszych sił na lubelskim rynku?

Chcecie wykorzystać w praktyce zdobytą podczas studiowania wiedzę i umiejętności?

Chcecie dodać przydatną pozycję w swoim CV?

Jeżeli tak, mamy dla was ciekawą ofertę! 

Problemy odbiorców innowacyjnego rozwiązania - studentów I i II stopnia studiów:

- niedostosowanie posiadanej wiedzy do oczekiwań stawianych przez pracodawców oraz zbyt małe doświadczenie i brak praktycznej wiedzy

Jak podają badania prowadzone przez WUP "Lubelskie na rynku pracy" – biuletyn informacyjny WUP z 2016r. mówią o tym, że problemem studentów wchodzących na rynek pracy jest brak wykształcenia lub niedostosowanie posiadanej wiedzy do oczekiwań stawianych przez pracodawców.

 

- niska aktywność zawodowa

Niska aktywność zawodowa osób młodych, to bolesny problem województwa lubelskiego, jak i całego kraju. Wynika on często z braku jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego osób kończących edukację, a także niedostosowania posiadanych kompetencji do oczekiwań stawianych przez pracodawców. Według zestawień statystycznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Lublinie, w IV kwartale 2016r., liczba osób bezrobotnych w wieku 18-24 lata wynosiła 15337, natomiast w wieku 25-34 lata: 29935. Jeżeli chodzi o zdobyte wykształcenie osób młodych, to osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym było: 14685, z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym: 23375. Niewątpliwie, osoby młode potrzebują kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego.

 

Problemy użytkowników innowacyjnego rozwiązania - przedsiębiorców:

- kandydaci ubiegający się o pracę posiadają zbyt teoretyczne wykształcenie i za mało praktycznego doświadczenie

Jak podają źródła pracodawcy oczekują od absolwentów szkół wyższych wysokich kompetencji będących syntezą wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz cech osobowych. Źródłami w/w luki jest zbyt teoretyczne kształcenie studentów i niewystarczające umiejętności praktycznego wykorzystywania posiadanej przez nich wiedzy („Lubelskie Obserwatorium Rynku pracy – pilotaż” - badanie „Potrzeby i oczekiwania pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych w województwie lubelskim”).

- absolwenci studiów nie posiadają kompetencji miękkich wymaganych ze strony pracodawców

Badania empiryczne poszczególnych instytucji (takich jak WUP w Lublinie, WUP w Gdańsku, SGH, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) wykazały, że najpopularniejszymi kompetencjami wymaganymi przez pracodawców są kompetencje miękkie takie jak: m. in. efektywna komunikacja i nawiązywanie relacji, samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy, umiejętność pracy w zespole, kreatywność. Były one nie tylko podawane jako stojące w hierarchii ważności na równi z kompetencjami twardymi, lecz ich waga była wyżej oceniana.

Problemy pośrednich użytkowników innowacyjnego rozwiązania - uczelni:

- niedostosowana oferta kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy

Pracodawcy oczekują współpracy z uczelniami wyższymi w celu dostosowania oferty kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy, („Lubelskie Obserwatorium Rynku pracy – pilotaż” - badanie „Potrzeby i oczekiwania pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych w województwie lubelskim”).

 

-niż demograficzny i trudności z zainteresowaniem studentów konkretnymi kierunkami studiów i ofertą danej uczelni

Według ekspertyzy „Uczelnie wyższe na w regionie lubelskim” opracowanej w ramach projektu systemowego Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013, głęboki niż demograficzny powoduje, że duża część uczelni, zwłaszcza niepublicznych znajdzie się w niezwykle trudnej sytuacji. Potencjalni uczniowie będą mieli dużo większy wybór w ofercie różnych placówek edukacyjnych i z pewnością mając świadomość spadającej liczby zainteresowanych będą podejmowali decyzje w dużo bardziej pragmatyczny sposób. W związku z tym uczelnie rozpoczynają walkę o studentów, zmieniając ofertę dydaktyczną placówek, tak aby móc pochwalić się jak największym odsetkiem absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji odnaleźli się na rynku pracy.

Efekty projektu

Planowanym rezultatem wprowadzonej innowacji ma być wyposażenie studentów w umiejętności miękkie i zawodowe jeszcze na etapie edukacji na uczelni, tak by absolwent uczelni mógł trafić do pracodawcy bogaty już w doświadczenie praktyczne, z tym że zdobyte w murach uczelni. Aby innowacyjne rozwiązanie było możliwe do wdrożenia i przyniosło wymierne rezultaty zakłada się, iż innowacja będzie skierowana do wyselekcjonowanych studentów I bądź II stopnia studiów inżynierskich. Kluczem wyboru studentów będzie nie tylko, ich średnia ocen i wyniki w nauce, ale przede wszystkim aktywność i zaangażowanie w akademickie przedsięwzięcia. Stąd też pomysł aby aktywnych studentów poszukiwać poprzez Koła Studenckie. Zakłada się, iż na etapie testowania pod uwagę wzięte zostanie utworzenie Akademickie Biura Konsultacji Inżynierskich. Docelowo takie punkty można by było utworzyć również na innych kierunkach techniczno-inżynieryjnych na różnych politechnikach / uczelniach.

Korzyści dla studentów

Współpraca z mentorem i firmami lubelksiego rynku

Poznanie problematyki lubelskiego biznesu

Zaświadczenie posiadanych umiejętności

Certyfikat uczestnictwa w projekcie

Darmowy wybrany kurs w firmie ELPRO Lublin