Categories: Polski
      Date: 22/11/2010
     Title: Ogłoszenie o naborze na partnera projektu
Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.2.1/2010 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.